Scurt istoric

Name Surname
  • 1833
Name Surname
  • 1980
Name Surname
  • 2012

      Bazele organizării învăţământului la nivelul Comunei Fărcaşa au fost puse începând cu secolul al XVII - lea. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea la nivelul comunei a fost organizat învăţământul primar de stat. După primul război mondial învăţământul din satele comunei cunoaşte o dezvoltare simţitoare prin construirea unor clădiri destinate învăţământului, astfel în anul 1833 s-a terminat clădirea şcolii primare din Fărcaşa, iar pe aceeaşi linie aceste acţiuni s-au iniţiat şi în celelalte sate ale comunei. Meritul deosebit în ceea ce priveşte evoluţia învăţământului în prima jumătate a scolului al XX -lea (1900 - 1940) au avut-o învăţătorii Vasile Ştefănescu şi Ioan Poroliseanu care au îmbinat munca lor la clasă cu activitatea de culturalizare a satelor.
      Reforma învăţământului din anul 1948 a dat şcolii alte principii de orientare şi organizare, şi a imprimat învăţământului un caracter de masă. A crescut simţitor atât numărul de cadre didactice specializate cât şi numărul de copii, astfel în anul 1945-1946 în comuna au fost instruiţi cca. 385 de copii de către 9 cadre didactice. Transformările inovatoare din viaţa şcolilor vor continua cu şi mai mare amploare în a doua jumătate a secolului al XX -lea, atât prin generalizarea învăţământului de 7 ani în anul 1957 şi a celui de 8 ani în anul 1967 care a atras după sine lărgirea spaţiilor şcolare.
      În anul 1980, în Fărcaşa, reşedinţa comunei, a fost dat în folosinţă un nou local de şcoală, baza materială a fost inovată, adaptată cerinţelor noi instructiv-educative, specifice etapei respective. Făcând o comparaţie între situaţia şcolară a anilor şcolari 1945-1946 (cu 385 elevi, clasele I-VII si 9 cadre didactice) şi anul 1983-1984 (cu 670 elevi şi 45 cadre didactice) putem avea o imagine mai clară a evoluţiei procesului de învăţământ şi a educaţiei, în general în şcolile comunei Fărcaşa. Făcând retrospectiva ultimului secol al învăţământului, în comuna Fărcaşa se derulează în faţa noastră un proces continuu de dezvoltare, astfel în anul 2012 s-a pus in aplicare proiectul “O comună, o şcoală” care vizează funcţionarea unei singure şcoli la nivelul comunei, astfel încât toţi copiii din comuna să beneficieze de aceleaşi condiţii. Acest lucru s-a putut realiza prin finalizarea construcţiei noii şcoli care începând cu anul şcolar 2012 – 2013 s-a dat în folosinţă.
      Toate acestea au fost posibile printr-o implicare deosebit de profundă a comunităţii locale, a domnului primar Ioan Stegeran, a doamnei viceprimar Florica Mureşan şi toată administraţia locală care doresc ca elevii să plece din şcoală pregătiţi pentru viaţă, îndreptaţi spre o corectă percepţie a lumii în care trăiesc, posedând abilităţi complexe de a căuta, a găsi, a înţelege, a procesa informaţia cu care vor veni în contact pe tot parcursul vieţii.
      Toate acestea nu ar fi posibile fără inimosul dascăl, astfel în decursul anilor în această şcoală şi-au desfăşurat activitatea numeroşi dascăli, care şi-au câştigat un binemeritat prestigiu prin calitatea muncii lor, prin dorinţa de perfecţionare continuă, prin dăruirea lor faţă de generaţiile de elevi care au trecut pragul acestei şcoli, cadrele didactice fiind preocupate în permanenţă de creşterea calităţii actului instructiv-educativ în scopul pregătirii temeinice a elevilor pentru învăţământul liceal sau profesional şi nu în ultimul rând pentru viaţă.


Misiunea

Şcoala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice, prin dezvoltarea ...

Citește

Ținte strategice

Diversificarea curriculum-ului la decizia școlii, prin consultarea elevilor şi a părinţilor,
cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educaţie extracurriculară.

Citește

Baza materială

Laboratoare,
săli de clasă,
bază sportivă,
centru documentare și informare

Citește